Članki

Legionela v industrijskih sistemih
Izvleček:
V prispevku je opisana problematika legionele v industrijskih sistemih.
Abstract:
In this article, brief overview of Legionella problematic in industrial systems is presented.

Dovoljene kemikalije in dodatki za pripravo pitne vode
Izvleček:
Z uporabo modernih merilnih tehnik, je bila dokazana potreba po dodajanju inhibitorjev korozije v pitne vode, na konkretnem referenčnem primeru vodovoda v mestu Göttingenu. Vnos fosfatov je bil uspešno optimiran s kombinacijo fosfat/silikatnim inhibitorjem. Dodatno pa je bila preverjena še novo razvita kombinacija brez fosfatnega inhibitorja, ki smo jo optimirali glede na količino doziranja, korozijske učinke in stabilnost nastalih zaščitnih slojev.
Abstract:
By applying modern measurement techniques, the need to add a corrosion inhibitor was demonstrated with reference by way of example to the water supply in Göttingen. The input of phosphate through the addition of phosphate/silicate inhibitor was successfully optimized. In addition, the suitability of a newly developed phosphate-free inhibitor combination was demonstrated and dosage was optimized in terms of quantity, corrosion effect and surface layer stability.

Filtracija in čiščenje filtrov v bazenih
Izvleček:
V prispevku so opisani postopki filtracije v odvisnosti od filternega medija in čiščenje teh filtrov.
Abstract:
In this article, we describe filtration and cleaning of filters in swimming pools.

Kemijski dodatki za pripravo tehnološeke vode: kemikalije za kondicioniranje kotlovske vode
Izvleček:
V prispevku so opisane kemikalije in njih uporaba pri kondicioniranju kotlovskih vod.
Abstract:
In this article, we describe types purpose in use of different chemicals for bolier water treatment.

Čiščenje odpadnih voda, ki nastanejo pri predobdelavi kovin
Izvleček:
V prispevku je narejen splošen pregled izvora odpadnih vod v kovinski industriji, njihovi nevarnosti za okolje in nekateri postopki čiščenja oz. odstranjevanja za nekatere, ki se pojavljajo najbolj pogosto.
Abstract:
In this article, brief overviev of wastewater sources in metal industries are described. Influence on environment and some precedures and technologies for reduction and elimination are described as well.

Filtracija vode - potreba ali nuja
Izvleček:
V prispevku gre za primerjavo različnih sistemov za pripravo čiste pitne vode.


Ste obiskovalec št. 14884 | © HTB, 2009